A què ens comprometem

 • Garantir la innovació i la millora contínua en els serveis oferts a la ciutadania.

 • Assegurar la formulació, programació i realització d'un mínim de set activitats anuals de sensibilització envers la pau i la solidaritat obertes a tota la ciutadania al llarg de l'any, així com la seva revisió, actualització i avaluació anuals.

 • Assegurar la formulació i programació d'activitats sobre la pau, la solidaritat i la convivència intercultural per a tots els nivells d'Educació Infantil, Primària, Secundària i de Persones Adultes adreçades a tots els centres educatius de la ciutat, en cada curs escolar. (*

 • Organitzar una convocatòria anual de subvencions per a projectes de foment de la pau i la solidaritat adreçada a les entitats que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats, en el primer trimestre de l'any. (*

 • Realitzar una aportació econòmica anual a projectes de cooperació al desenvolupament i a campanyes d'emergència a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. (*

 • Informar, assessorar i orientar a la ciutadania per tal que conegui i participi dels serveis i les activitats relacionades amb la pau i la solidaritat organitzades per l'Ajuntament, les ONG i el Consell Municipal de Pau i Solidaritat, de forma presencial (cita prèvia), telefònica i per correu electrònic en un termini màxim de dos dies hàbils.

 • Garantir la informació  de la programació solidària a la Web municipal i als mitjans de comunicació locals amb una antelació mínima d'una setmana abans de la seva realització.

 • Oferir formació i assessorament, així com suport logístic i organitzatiu, per a què les entitats locals puguin millorar la qualitat dels seus projectes de pau i solidaritat.

 • Potenciar un fòrum estable d'opinió i actuació per part de les entitats solidàries a través del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, amb un mínim de tres convocatòries anuals, i recollir anualment el grau de satisfacció dels/de les participants.

 • Dinamitzar espais oberts a la ciutadania per a la participació en activitats de solidaritat,  amb un mínim d'una convocatòria anual.

   (*) IMPORTANT: Compromís sotmès a la disponibilitat pressupostària

Com mesurem els nostres compromisos

Percentatge d'activitats anuals realitzades en relació a les planificades.

•Percentatge anual de participació respecte al previst a les activitats obertes a la ciutadania.

•Percentatge de centres educatius participants per curs escolar respecte al total de centres educatius de la ciutat.

•Grau de satisfacció de les entitats membres del Consell, mesurat als Consells Municipals de Pau i Solidaritat ordinaris.

•Percentatge de respostes a les consultes arribades per correu electrònic efectuades dins de termini (anual).

•Percentatge d'entitats que sol·liciten subvenció d'acord amb les Bases reguladores i percentatge d'entitats subvencionades respecte al nombre total d'entitats de pau i solidaritat que figurin inscrites al Registre Municipal d'Entitats (anual).

•Percentatge anual d'activitats formatives organitzades en relació a les planificades.

•Percentatge de sessions ordinàries anuals realitzades del Consell Municipal de Pau i Solidaritat, en relació a les estipulades al seu Reglament.

•Percentatge d'entitats que assisteixen a les sessions del Consell en relació a les inscrites al mateix (anual).

•Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació conseqüents implantades al servei (anual)

•Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores conseqüents realitzades (anual).

 

Indicadors Pau i Solidaritat 2018

Indicadors Pau i Solidaritat 2017

Indicadors Pau i Solidaritat 2016


Revisat: 21/02/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50