A què ens comprometem

 • A informar, assessorar i acompanyar a persones nouvingudes de forma presencial (amb cita prèvia), telefònica i per correu electrònic .

 • A organitzar un mínim de dos sessions anuals de coneixement de l'entorn adreçat a la població nouvinguda.

 • A facilitar la informació i suport en la tramitació de processos legals en matèria d'estrangeria.

 • A realitzar un mínim de cinc activitats anuals de sensibilització envers la convivència intercultural obertes a tota la ciutadania.

 • Assegurar la formulació i la programació d'activitats sobre la convivència intercultural adreçades als centres educatius de la ciutat, en cada curs escolar.

 • A potenciar un fòrum estable de participació a través del Consell Municipal de Convivència Intercultural, amb un mínim de dues convocatòries anuals

 

Com mesurem els nostres compromisos

 • Nombre de persones ateses pel servei de primera acollida i tipologia dels serveis prestats.

 • Nombre de participants a les sessions d'acollida i coneixement de l'entorn.

 • Nombre de persones ateses en el Servei d'Assessorament jurídic i tipologia dels serveis prestats.

 • Grau de satisfacció de les persones participants en les activitats (anual)

 • Relació (enumerada i amb data) dels suggeriments i propostes (de la ciutadania i/o internes) i les accions de millora de qualitat i innovació consegüents implantades al servei (anual).

 • Relació (enumerada i amb data) de les queixes (de la ciutadania i/o internes) relatives al servei i les accions correctores consegüents realitzades (anual).

Indicadors 2019

Indicadors 2018 


Revisat: 17/05/2019

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50