Hemeroteca

       
Dimecres, 12 d'abril de 2017

CONVOCATÒRIA PER A EMPRESES DE FORMACIÓ I EXPERTS DOCENTS

PROCÉS OBERT DE RECERCA D'EMPRESES DE FORMACIÓ I D'EXPERTS DOCENTS PER A LA IMPARTICIÓ D'ACCIONS FORMATIVES PROGRAMADES DURANT EL 2017 - 2018.

L'Ajuntament de Castelldefels, des de l'àrea de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació (La Guaita) planifica, imparteix i avalua accions formatives de continguts diversos adreçats a la ciutadania, per donar acompliment a l'objectiu de millorar les condicions socioeconòmiques dels ciutadans i de les empreses situades al nostre terme municipal.

L'Ajuntament obre un procés de recerca d'empreses de formació i d'experts docents amb l'objectiu de crear una borsa de docents per a la impartició de diferents accions formatives vinculades als programes de formació, ocupació així com dels de creació i consolidació empresarial programats durant els anys 2017 i 2018.

Qui es pot presentar?:

Es poden presentar tant empreses de formació, amb qualsevol forma jurídica, com persones docents (donades d'alta com a autònoms), sempre i quan reuneixin uns mínims requisits de titulació, experiència professional i competència docent.

Què s‘ha de fer per participar en aquest procés?:

Per a prendre part a la present convocatòria s'haurà de presentar sol·licitud amb dades de contacte, identificació de les especialitats formatives a les quals es vol optar i documentació sol·licitada a l'adreça de correu electrònic:

promocio.economica@castelldefels.org

Quin es el termini de presentació de sol·licituds?:

Des del dia 12 d'abril fins el 2 de maig de 2017.

Quina documentació s'ha de presentar?

 • Sol·licitud, amb qualsevol format, especificant les dades de contacte, i especialitats formatives a les quals es vol optar.
 • CV (per a persones físiques) o historial de serveis (per a empreses)
 • Acreditació de titulació, experiència professional i experiència docent (de manera diferenciada) de les persones expertes que es presentin directament o dels docents que es proposin per part d'una empresa.
 • Proposta formativa i económica de cadascuna de les especialitats formatives a les quals s'opti.

En què consistirà el Procés?:

Un cop presentada la documentació dins els terminis establerts, aquelles empreses i experts docents que compleixin els requisits mínims i siguin avaluats com Aptes, formaran part d'una borsa que la Secció de Promoció Econòmica i Foment de l'Ocupació farà servir per a la contractació de serveis menors d'impartició formativa durant el termini de validesa establert i segons necessitats de l'àrea.

Aquestes contractacions estaran condicionades a les aprovacions de les diferents subvencions i a la dotació pressupostària municipal per a la programació formativa de la Secció durant tota la validesa del procés.

Per a la contractació final d'aquests serveis menors es tindrà en compte l'avaluació de:

 • La qualitat de la proposta formativa.
 • L'experiència professional i docent de la persona experta o l'entitat formadora.
 • Proposta econòmica

Pel que fa a la docència dels Certificats de Professionalitat, es tindrà en compte els requisits establerts segons normativa de cada especialitat, quant a les acreditacions exigides de titulació, experiència professional i competència docent. Encas desubcontractació, els experts estaran contractats laboralment per l'empresa docent.

(Més informació relativa a requisits, exclusivament, per impartició Certificats Professionalitat: https://www.oficinadetreball.gencat.cat/socfuncions/IniciCercadorEspecialitats.do?idiomaNavegacio=ca)

Quina validesa temporal tindrà aquesta borsa?.

Aquesta borsa de docents tindrà una validesa de 2 anys i fins a la publicació del següent procés obert de recerca d'empreses de formació i d'experts docents . La borsa estarà condicionada o bé a l'atorgament de subvencions d'entitats supramunicipals o bé al pressupost propi de l'àrea per a la seva execució.

GRUPS D'ESPECIALITATS FORMATIVES:

Bloc A: De contingut professionalitzador:

 • Activitats de magatzem i aprovisionament
 • Activitats físiques i esportives
 • Activitats de Vendes, Comerç i Màrqueting
 • Activitats del lleure
 • Administració i gestió
 • Atenció sociosanitària
 • Cambrer/a de pisos
 • Comptabilitat i Finances
 • Docència i formació
 • Estètica i serveis d'imatge
 • Instal.lació i manteniment d'edificis
 • Gestió del Comerç Internacional
 • Manipulació d'aliments
 • Serveis d'Hostaleria i Restauració
 • Serveis de Neteja
 • Serveis socioculturals
 • Títol carretoner
 • Turisme: serveis i gestió

Bloc B: De contingut transversal:

 • Competències segons col.lectiu
 • Desenvolupament personal, coaching i habilitats socials i professionals
 • Disseny web, tractament imatge i multimèdia
 • Idiomes: Anglès / Alemany / Francès
 • Igualtat de gènere
 • Imatge personal
 • Informàtica i aplicacions (diversos nivells)
 • Recerca de feina
 • Seguretat i mediambient

Bloc C: De contingut empresarial

Dins aquest bloc s'inclouran accions formatives de gestió empresarial i d'interès per a  pimes, autònoms, persones emprenedores, i  pel sector del comerç.

-    Gestió empresarial i financera

-    Emprenedoria

-    Responsabilitat social

-    Prevenció de Riscos

-    Protecció de dades

Bloc D: Altres especialitats formatives

Dins d'aquest bloc es podran oferir propostes a especialitats formatives no especificades al Bloc A , B i C.

 

↑ pujar
©
Ajuntament de Castelldefels
Plaça de l'Església, 1 - 08860 Castelldefels
Telèfon: 93 665 11 50